• Ce sont les images de la crucifixion du Christ

   

   
   

  Ce sont les images de la crucifixion du Christ sculpté à partir de métal par un homme près d'Amarillo, au Texas. Les croix sont en métal également. The man did this out of the kindness of his heart. L'homme ne présente de la bonté de son cœur.

  Someone donated the land on which to erect them. Quelqu'un a fait don du terrain sur lequel de les ériger.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.2&fid=Inbox&inline=1

   

  IN CHEMISTRY, HE TURNED WATER TO WINE.

  Trong lĩnh vực hóa học, Ngài đã hóa nước thành rượu.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.3&fid=Inbox&inline=1


  IN BIOLOGY, HE WAS BORN WITHOUT THE NORMAL CONCEPTION.

  Trong sinh học, Ngài đã được sinh ra không theo quy luật thụ thai bình thường.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.4&fid=Inbox&inline=1

   

  IN PHYSICS, HE DISPROVED THE LAW OF
  GRAVITY WHEN HE ASCENDED INTO HEAVEN.

  Trong lĩnh vực vật lý, Ngài bác bỏ định luật trọng lực khi Ngài lên Trời.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.5&fid=Inbox&inline=1

   

  IN ECONOMICS, HE DISPROVED THE LAW
  OF DIMINISHING RETURN BY FEEDING 5000 MEN WITH  
  TWO FISHES & 5 LOAVES OF BREAD.

   Về kinh tế, Ngài có thể nuôi ăn5000 người với 2 con cá và 5 chiếc bánh.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.6&fid=Inbox&inline=1

   

  IN MEDICINE, HE CURED THE SICK AND THE BLIND WITHOUT ADMINISTERING A SINGLE DOSE OF DRUGS.

  Trong lĩnh vực y học, Người đã chữa lành người bệnh tật và kẻ đui mù mà chẳng cần đến bất kỳ một liều thuốc nào.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.7&fid=Inbox&inline=1

  IN HISTORY, HE IS THE BEGINNING AND THE END.

  Theo lịch sử, Ngài là khởi đầu và kết thúc.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.8&fid=Inbox&inline=1

  IN GOVERNMENT, HE SAID THAT HE SHALL
  BE CALLED WONDERFUL COUNSELOR, PRINCE OF PEACE.

  Theo chính quyền, Ngài nói rằng Ngài sẽ được gọi là Hoàng Tử Hòa Bình.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.9&fid=Inbox&inline=1

  IN RELIGION, HE SAID NO ONE COMES TO THE FATHER EXCEPT THROUGH HIM.

  Theo tôn giáo, Ngài đã nói không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Ngài.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.10&fid=Inbox&inline=1

  SO, WHO IS HE ?  HE IS JESUS !

  Thế thì, Ngài là ai ?  Ngài là Giêsu !

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.11&fid=Inbox&inline=1

  JOIN ME AND LET'S CELEBRATE HIM, HE IS WORTHY.

  Hãy cùng đến với tôi và tán dương Ngài, Ngài rất đáng ngợi khen.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.12&fid=Inbox&inline=1

  THE EYES BEHOLDING THIS MESSAGE SHALL NOT BEHOLD EVIL.

  Mắt nào đọc những dòng chữ này sẽ không chứa tội lỗi.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.13&fid=Inbox&inline=1

  THE HAND THAT WILL SEND THIS MESSAGE TO EVERYBODY SHALL NOT LABOR IN VAIN.

  Tay nào gửi những dòng chữ này đến mọi người sẽ không ra uổng công vô ích.

  AND THE MOUTH SAYING AMEN TO THIS PRAYER SHALL SMILE FOREVER.

  Và miệng thưa Amen theo lời nguyện này sẽ tươi cười mãi mãi.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.14&fid=Inbox&inline=1

  REMAIN IN GOD AND SEEK HIS FACE ALWAYS, AMEN.

  Hãy ở lại trong Chúa và luôn luôn tìm kiếm gương mặt đích thực của Ngài, Amen.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.15&fid=Inbox&inline=1

  IN GOD I HAVE FOUND EVERYTHING !

  Trong Chúa tôi khám phá ra tất cả mọi thứ !

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.16&fid=Inbox&inline=1

  The Greatest Man in History, Jesus had no servants, yet they called Him Master.

  Con Người vĩ đại trong Lịch sử, Giêsu không có một tôi tớ nào, người ta gọi Ngài là Ông Chủ.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.17&fid=Inbox&inline=1

  Had no degree, yet they called Him Teacher.

  Không bằng cấp, tuy nhiên người ta gọi Ngài là Thầy.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.18&fid=Inbox&inline=1

  Had no medicines, yet they called Him Healer.

  Không có thuốc men, người ta gọi Ngài là Đấng Chữa Lành.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.19&fid=Inbox&inline=1

  He had no army, yet kings feared Him.

  Ngài không có quân đội, nhưng các vua đều kính sợ Ngài.

   

  http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.20&fid=Inbox&inline=1


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :